(1)
Chih-Lin I; Shuangfeng Han; Zhikun Xu; Zhengang Pan. Towards Green and Soft: 5G Design Considerations. JTDE 2020, 2, 19.